Voorwaarden voor deelname aan bijeenkomsten van
de Vincentius Vereniging Nijmegen.

Door aanmelding voor een bijeenkomst van de Vincentius Vereniging Nijmegen (vanaf nu afgekort tot VVN) gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 – Aanmelding (De meeste bijeenkomsten zijn toegankelijk zonder aanmelding)
1. Aanmelding voor een bijeenkomst kan per mail, via het inschrijfformulier op de website of mondeling .
2. Als de deelnemer voor de bijeenkomst een bijdrage moet betalen, is de aanmelding pas definitief wanneer die bijdrage is ontvangen.
3. Als voor een bijeenkomst het maximaal aantal deelnemers al is bereikt, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De VVN stuurt hiervan een bericht. De VVN laat zo spoedig mogelijk weten als de aanmelding alsnog bevestigd kan worden.

Artikel 2 – Betaling (De meeste bijeenkomsten zijn vrij bij te wonen, slechts incidenteel wordt een bijdrage gevraagd )
1. De verschuldigde bijdrage moet altijd vóór de bijeenkomst zijn bijgeschreven op de rekening van de VVN, onder vermelding van naam en factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
2. Als de betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten zoals incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.
3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de bijeenkomst worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog per bank of contant te voldoen.

Artikel 3 – Overmacht, wijziging en annulering door deelnemer
1. Wijziging of annulering van deelname aan een bijeenkomst moet altijd schriftelijk of per mail plaatsvinden.
2. Annuleren kan kosteloos tot een week voorafgaand aan de bijeenkomst, daarna blijft de bijdrage verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.
3. Bij overmacht is het mogelijk een vervangende deelnemer te sturen. Dit dient schriftelijk of per mail gecommuniceerd te worden.

Artikel 4 – Overmacht, wijziging en annulering door de VVN
1. De VVN behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of calamiteiten een bijeenkomst te annuleren. Een eventueel betaalde bijdrage wordt per omgaande gerestitueerd.
2. In het geval van wijziging van datum of inhoud van de bijeenkomst door de VVN zal de deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk of per mail op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer door deze wijziging niet bereid of in staat is deel te nemen, is kosteloos annulering mogelijk en worden de verrichte betalingen teruggestort.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. Tenzij de wet dit voorschrijft, aanvaardt de VVN geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan deelnemer of derden, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen welke ontstaan tijdens of in verband met de bijeenkomst.
2. De VVN is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat deelnemer onjuiste en/of onvolledige (gezondheids)gegevens heeft verstrekt. 3. De VVN is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de bijeenkomst met de opgedane kennis/ervaring doet.

Artikel 6 – Overige bepalingen
1. De deelnemer geeft toestemming voor het maken van foto’s tijdens de bijeenkomst en voor het gebruik hiervan op de website, promotiemateriaal en op social media zoals LinkedIn, Facebook, etc.